"Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir." M.Kemal ATATÜRK
Anasayfa » İçerikler » Dernek Hakkında
Dernek Hakkında
Dernek Hakkında
Derneğin Misyonu ve Vizyonu

 İLKELERİMİZ VE VİZYONUMUZ

BAGİAD Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çağdaş, Türk girişimci ve işadamlarımızın, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla toplumun sosyal ekonomik kültürel yapısının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlarla kurulmuş bulunan BAGİAD hem ulusal düzeyde hem de yerel bazda çalışmalarını sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

BAGİAD, toplumun , inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, demokrasi, insan hakları ve evrensel değerlere savunan, toplumsal yapının gelişmesi için laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişimi için çaba harcar ve Cumhuriyetin değerlerinin sonuna kadar savunulması için var gücüyle çalışır.

BAGİAD, toplumun ekonomik, sosyal ve idari konularda evrensel değerlere bağlı kalarak bilimsel çalışmalar yapılması için sivil inisiyatif kullanarak KOBİ’lerin geleceğe bakışıyla ilgili vizyon oluşturur. Bu vizyonun oluşturulmasında gerek kamu kurum ve kuruşları, gerekse diğer sivil toplum örgütleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve işbirliği olanaklarını araştırmak üzere çalışmalar yapar.

BAGİAD Girişimci ve Sanayici işadamlarını ilgilendiren politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında kamu kurum ve kuruşları ile diğer sivil toplum örgütleriyle karşılıklı dayanışmaya büyük önem vermektedir.
Hem milli ekonominin hem de serbest piyasa ekonomisi doğrultusunda hukuksal ve kurumsal alt yapının geliştirilmesine ve yerleştirilmesine inanmaktadır.

BAGİAD, ülke ekonomisinin geliştirilmesi için yerli sanayinin gelişmesine ve uluslararası piyasalarda diğer firmalarla rekabet edebilecek gerekli teşvik ve çalışmaların yapılmasını bir görev saymaktadır.

BAGİAD, ülke kaynaklarının modern teknoloji kullanılarak daha verimli hale getirilmesini ve bu çerçevede üretkenliğin, kalitenin ancak böyle yükselebileceğine inanmaktadır.

BAGİAD işadamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan profesyonel bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaların teşvik edilmesini savunmaktadır.

BAGİAD yurt içinde ve dışındaki ekonomik ve politik gelişmelerden üyeleri haberdar ederek girişimci ve sanayicilerimizin iş yaşamlarını ilgilendiren konularda sağlıklı şekilde yönlendirilmesini savunmaktadır.

BAGİAD, küçük ve orta boy işletmelerin genel sorunlarını saptamak ve yetkili kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir.

BAGİAD, mesleki eğitime olan gereksinimin önemini vurgulamak amacıyla faaliyetler düzenlemekte ve hükümetlerin bu konudaki eğitim politikalarını desteklemeyi ön görmektedir.

BAGİAD, ihracatı, yerli ve yabancı yatırımları döviz girdisi sağlayacak verimli alanlara yöneltmek gibi toplum yararına yönelik çalışmaları desteklemek ve yerli sanayinin kalkınmayla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliğine inanmaktadır.

BAGİAD, üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirilerek, yeni teknolojilerin ve buluşların iş hayatına kazandırılmasını savunmaktadır.

BAGİAD, teknolojinin yaygınlaştırılması ve teknolojik çalışmalara destek veren tüm sivil toplum örgütleriyle iş birliğini savunmaktadır.

BAGİAD, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olgusunu benimsetmek için topluma, işletmelere ve bireylere yönelik faaliyetlere önem vermektedir.

BAGİAD, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ve global ekonomiye entegrasyonunu sağlamak için sürdürülen AB üyeliği çalışmalarını desteklemektedir.

BAGİAD Türkiye’nin her alanda tanıtımı için gerçekleştirilen, politik tartışma platformlarını ve ekonomik projeleri etkin biçimde desteklemeyi kendine görev saymaktadır.

BAGİAD “İçanadolu Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu” üyeliği doğrultusunda, ülkemizin dış lobi faaliyetlerine katkı sağlamak ve Avrupa ülkelerindeki Türk girişimci ve sanayicilerimizin nezdinde prestij ve saygınlığını verimli ve üretken hale getirilmesi için yapılacak tüm çalışmaları desteklemektedir.

BAGİAD Dünya girişimci ve Sanayici İş Adamları Konseyi’nde Danışma Kurulu üyesidir.Ayrıca aynı kuruluşta ekonominin geliştirilmesi ve çevrenin korunması komisyonu üyesi olarak yer almaktadır.
BAGİAD, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için gerekli geçiş sürecinin kısaltılmasına yardımcı olacak tüm çabaları etkin biçimde desteklemektedir

Bahri KÜPELİ
BAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı


PAYDAŞLARIMIZ
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR