"Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir." M.Kemal ATATÜRK
Misyon & Vizyon
 

  Vizyonumuz

 

- İş insanlarına yönelik potansiyelleri değerlendirerek, üyelerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik ortamlar ve hedefler oluşturmak,

- İş insanlarının sesi olarak, yerel ve ulusal KOBİ politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

 

- Ulusumuzun gönencinin yükseltilmesi ve sorunlarına yapıcı anlayışla yaklaşarak, alternatif çözümler üretmek,

- Tüm dünyadaki ekonomik gelişmeleri takip ederek, küresel iletişim ağını açık tutmayı ve üyelerimizin dünya ile entegrasyonunu sağlamak,

- Üye şirketlerimizin kurumsallaşmasına yönelik yöntemleri göstermek,

- Bağlı olduğumuz TÜRKONFED ve TUBEP kanalıyla üyelerimizin ulusal, TUBEP ve İÇASİFED kanalıyla bölgesel arenada iş yaparken ihtiyaç duyabileceği bilgi, tecrübe ve kurumsal ilişkilerini paylaşmak,

- Temel pazarların yanı sıra gelişen pazarları inceleyerek, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak potansiyel sektörleri analiz etmek ve buralara iş gezileri düzenlemek,

- Üyelerimizin hizmet veya bilgi ihtiyacını hızlı, sıkıntısız ve dolaysız yoldan konunun uzmanlarıyla değerlendirerek gidermek,

- Üyelerimizin kendi aralarında ticari ilişkilerini geliştirmelerine imkan sağlayarak bu ilişkilerin kurumsallaşmasına yardımcı olmak,

- Bazı üyelerimizin gündeminde olmayan yurt dışı iş bağlantılarına aracılık yaparak ihracat yapmalarına imkan sağlamak,

- Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde adaleti ve insan haklarını gözeterek toplumun ve devletin modern ve gelişmiş bir çizgiye ulaşmasına katkıda bulunmak,

- Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek, bu alanda fen, matematik, sosyal bilgiler, girişimcilik dersleri ile meslek liselerinin gelişmesine katkı sağlamak,

 

- Ülke ekonomisinin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması yönünde söz sahibi bir sivil toplum örgütü olarak çaba harcamak,

- Üyelerimizin iş hacimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve bu anlamda gerekli bilgi, altyapı ve pazar desteği sağlamak,

 

- Üyeler arasında hızlı işleyen bir bilgi ağı oluşturarak iletişimi sürekli ve kolay ulaşılabilir hale getirmek,

- Katılımcı ve Sürdürülebilir Serbest Piyasa ekonomisi içinde girişimciliği öne çıkararak, ekonomik faaliyetlerde girişimcileri teşvik etmek ve desteklemek asıl gayemiz olup; Toplumsal ihtiyaçları göz önünde tutarak kalıcı işler ve faydalı projeler geliştirmek ve bunları tüm üyelerimiz adına uygulamaya geçirmektir.

- Serbest Piyasa Ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine ayrıca Türkiye’de uygulanabilir bir sistem olduğu yönünde çalışmalar yapmak. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin insan ve doğal kaynaklarını teknolojik yeniliklerle destekleyerek üyelerimiz lehine verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın oluştur yoluyla rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

  BAGİAD bu hedeflere ulaşma noktasında ilgili kamu kurum ve kuruşları ile diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği olanaklarını araştırmayı kendine bir görev saymaktadır.


Misyonumuz

 

- Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği olarak vizyonumuz; Laik Demokratik ve Sosyal Bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde, ülke ekonomisinin gelişmesinde etkin bir sivil toplum örgütü olmak,

 

- Türkiye’de ve Dünya’da faaliyetlerde bulunarak ekonominin nabzını tutan saygın, etkin, güvenilir bir sivil toplum örgütü kuruluşlarından biri haline gelmek,

 

- Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlamak. Üye firmalarımızı hızla küreselleşen dünyada rekabet güçlerini artırmak için gerekli uluslararası standartlarda bir üye profili oluşturmak,

 

- Üyelerimizi yabancı işadamlarıyla bir araya getirerek her alanda ticari ve hizmet yatırımlarında bulunabilmelerine yardımcı olmak,

 

- Derneğimiz üyesi iş insanlarını dünyadaki ekonomik, sanayi ve yatırım planları hakkında bilgilendirmek bu çerçevede onları tüm dünya ülkelerinde iş gören insanlar konumuna yükseltmek.

 

 

PAYDAŞLARIMIZ
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR